×

Tyttebærtua (1-2 år)

Tyttebærstua

12 barn: 1-2 år.
4 voksne: 1 er pedagogisk ledere og 3 pedagogiske medarbeidere.

FOKUS
Tilknytning, omsorg, samspill og selvstendighet. For å bevisstgjøre oss voksne, bruker vi «trygghetsirkelen».
Barna øver seg på å spise selv, kle på seg selv, samspille med andre og etter hvert gå på do. 

UTELEK
1-2 åringene er ute på formiddagen. Det er her de er mest opplagt og klare for lek og å ta inn nye inntrykk. Det er vårt voksenansvar å finne balansen mellom aktivitet og ro.

FORELDRESAMARBEID
For at barna skal ha det best mulig, er det viktig at vi bygger en god relasjon til dere foreldre slik at vi kan samarbeide godt om barna deres. Tygge forleder = trygge barn. Vi legger vekt på den daglige samtalen ved bringing og henting, setter opp to foreldresamtaler i året, og tar raskt kontakt dersom det er ting vi lurer på. Vi ønsker at dere gjør det samme, da vi har stor tro på «tidlig innsats»!

ANNET FOKUS

  • Plan for å sikre et godt psykososialt miljø

  • Årsplanen 2024-2025

  • Årshjulet 2024-2025, som er et arbeidsdokument for å fastholde årsplanen med handlingsplaner (tilvenning/tilknytning, foreldresamarbeid, psykososialt, språk)

  • Fagområde 2024-2025: Relasjon og lek. Dette vil vi ta utgangspunkt i på turer, samlinger,
                                   formingsaktiviteter og i samtaler.

SPRÅK
De minste barna har mye kroppsspråk og vi hjelper dem med å sette ord på følelser og tanker, det de ser og det de ønsker – både de som har språk og de som ikke har så mye talespråk enda. Til hjelp i arbeidet med språk og det motoriske, har vi utformet en handlingsplan og vi tar i perioder i bruk Bravo-leken.